Lakhsmi Narasimha Sthothram

sri Lakshmi Narasimha Swamy

Sri lakshmee nrsimha mama dehi karaavalambam

Guidelines for pronunciation are in the footnotes


lakshmeenrusimha sthothram

shreemat payonidhi nikethana chakra paane,
bhogeendra bhoga mani raajitha punya muurthe,
yogeesa saswatha saranya bhavaabdhi potha,
lakshmeenrsimha mama dehi karaavalambam

brahmendra, rudra marudarka kireeta koti,
sanghattithaanghri kamalaamala kaanthi kaantha,
lakshmee lasath kucha saroruha raajahamsa,
lakshmee nrsimha mama dehi karaavalambam

samsaara saagara vishaala karaala kaama
sakragriha grasa nigraha vigrahasya
magnasya raaga rasormini peedithasya
lakshmee nrsimha mama dehi karaavalambam

samsaara ghora gahane charatho muraare,
maarogra bheekara mruga pravaraardhithasya,
aarthasya mathsara nidhaaghani peedithasya,
lakshmeenrsimha mama dehi karaavalambam

samsaara kuupa mathi ghora magaadha muulam,
sampraapya dukha satha sarpa samaakulasya,
deenasya deva krupaayaa sharanaagathasya,
lakshmeenrsimha mama dehi karaavalambam

samsaara bheekara kareeendra karaabhighaatha,
nishpeedya maanava pusha sakalarthi thasya,
praana prayaana bhava bheethi samaakulasya,
lakshmeenrsimha mama dehi karaavalambam

samsara sarpa visha dushta bhyogra theevra,
damshtraa karaala visha daghdha vinashta muurthe,
naagaari vaahana sudhaabhdhi nivaasa shaure,
lakshmeenrsimha mama dehi karaavalambam

samsaara vrukshamagha bheeja manantha karma,
sakha satham karana pathramananga pushpam,
aruuhasya dukha phalitham pathatho dayalo,
lakshmeenrsimha mama dehi karaavalambam

samsara jala pathithasya jagannivaasa,
sarvendriyaarthabadi sasajhushathmanascha
prothkhanditha prachurathaaluka masthakasya,
lakshmeenrsimha mama dehi karaavalambam

samsaaravriksha maghabeeja mananthakarma
shakhayutham karana pathra mangna pushpam
aaruhya dukha janadhau pathitho dayalo
lakshmeenrsimha mama dehi karaavalambam

samsaara daapa dahanaa kula bheekarogra,
jvalaavali birabhi-dhagdha thanuuruhasya,
thvat-paada-yugma naraseeruha masthakasya,
lakshmeenrsimha mama dehi karaavalambam

samsaara saagara nimajjana muuhyamaanam
deenam vilokaya vibho karunaanidhe maam,
prahlaada kheda parihaara paraavathaara
lakshmeenrsimha mama dehi karaavalambam

samsaara yuudha gaja samhathi sihma damshtraa
bheethasya dushtamathi daithya bhayan'karena
praana prayaana bhabheethi nivaaranena
lakshmeenrsimha mama dehi karaavalambam

samsaarayoni sakalepsitha nithyakarma
sampraapya dukha sakalendriya mrithyunaasa
sangalpa sindhu thanayaa kucha kukgumangka
lakshmeenrsimha mama dehi karaavalambam

baddhvaa gale yamabhataa bahutharjanthi,
karshhanthi yatrapadhi paasha shathairya daamama.
ekaakinam paravasham chakitham dayaalo
lakshmeenrsimha mama dehi karaavalambam

andhasya-mehrutha viveka mahaadhanasya,
chorairmahaa bhalibhi-rindriya naamadheyaih,
mohandhakaara kuhare vinipaathithasya,
lakshmeenrsimha mama dehi karaavalambam

lakshmi pathe kamalanaabha suresha vishno,
yajnesha yajna madhusuudhana vishvaruupa
brahmanya keshava janaardhana vaasudeva
lakshmeenrsimha mama dehi karaavalambam

prahlaada naarada paraashara pundareeka-
vyaasaambareesha shukashaunaka hrunnivaasa ,
bhakthaanuraktha paripaalana paarijaata,
lakshmeenrsimha mama dehi karaavalambam

ekena chakra-maparena karena shamkham
anyena sindhu thanyaaa mavalambya tishtthan,
vaametharena varadaabhaya hasthamudraam,
lakshmeenrsimha mama dehi karaavalambam

addyantha shuunya maja mavyaya maprameyam
aadithya rudra nigamaadi sutha prabhavam
thvaa'mbhodhi jaasya madhulolupa matthabhrungam
lakshmeenrsimha mama dehi karaavalambam

vaaraahuraama nrusimha ramaadi kaanthaa
kreedaavilola vidhishuuli supravardanya
hamsaathma sathparamahansa vihaaraleela
lakshmeenrsimha mama dehi karaavalambam

maathaa nrusimhascha pithaa nrusimhascha
bhraathaa nrusimhascha sakhaa nrusimhascha
vidyaa nrusimhascha dravinam nrusimhascha
swaamee nrusimhascha ssakalam nrusimhascha

prahlaada maanasa saroja vihaarabhrungna
gangaatharanga dhavalaanga ramaasthithonga
shringaarasanga sukireeta lasadvaraanga
lakshmeenrsimha mama dehi karaavalambam

shree shankaraachaarya rachitham sathatham manushah
sthothram phatthe dihathu sarva shubha prasannam
sadyo vimuktha kalusho munivaryaganyo
lakshmeepatheh padamupaithi sanirmalaathma

yanmaaya yaarjitha bhavaprachura pravaaha
magnartha marthya nivaheshu karaavalambam
lakshmeenrusimha charanabha madhuprathena
sthothram kruthma shubhakaram bhuvi shankarena

shreeman-nrusimha vibhave garuda dhvajaaya
thaapathrayopa-shamanaaya bhav-aushadhaaya
thrushnaadi vruschika jalaagni bhujanga roga
klesha avyayaaya haraye gurave namasthe.


Suggestions for Further Reading

Guidelines to pronunciation: Sanskrit is essentially a language of sounds and sound vibrations. The efficacy of Sanskrit prayers depends upon the vibrations that are produced during chanting. It is difficult to transliterate Sanskrit words into English with full justification to the original sounds. In the above stated transliteration we followed a simple approach to make it easier even for those who are not familiar with English or Sanskrit. Wherever you find repeat vowels (aa, uu, ee) please stretch the vowel sound (for ex., aa as in vast or path, uu as in cool or root, ee as in eel or feel). Similarly, "ai" should be pronounced as in gait, fight, or tight. Th should be pronounced as in think or thick, but when t alone is used, it should be pronounced as in two, top or tip.

Translate the Page